Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

 01.03.2022

Obec Červenica v súlade s § 3 ods. 3 písm. b )a p), §7 a §9 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje dobrovoľnú zbierku

 Humanitárna pomoc Ukrajine

Usporiadateľ zbierky:

Obec Červenica, Červenica 41 ,082 07 , IČO:00326917

Účel dobrovoľnej zbierky:

Finančná zbierka pre zabezpečenie humanitárnej pomoci pre občanov Ukrajiny nachádzajúcich sa na území zasiahnutom vojnou.

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:

  1. V hotovosti do plechovej pokladne s označením „Humanitárna pomoc Ukrajine“  umiestnenej v priestore predajne COOP Jednota Červenica počas otváracích hodín.

  1. V hotovosti do samostatnej  pokladne s označením „Humanitárna pomoc Ukrajine“ umiestnenej na obecnom úrade Červenica – v kancelárii Komunitného centra – zodpovedná Mgr. Lenka Kobyľanová

Doba konania dobrovoľnej zbierky : od 1.3.2022 do 8.3.2022

Zbierkou získané finančné prostriedky, budú použité výlučne na uvedený účel a to zaslaním na účet humanitárnej organizácie ADRA alebo spolupracujúcej organizácie Slovenský červený kríž , kde tieto organizácie zabezpečia nákup humanitárnej pomoci potrebnej v danom čase a mieste. O priebehu a výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov, bude informovať zástupca starostu obce Marián Zeleňák na Obecnom zastupiteľstve v Červenici, zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli obce , na webovej stránke obce www.obeccervenica.sk, prípadne v médiách. Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná kontrolórka obce.

Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 28.02.2022 uznesením č. 76/2022

V Červenici dňa 01.03.2022Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >