Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rozvojové tímy

KONTAKTY:

Telefón: 0919 377 756

              0917 406 281
e-mail: rozvojovytimcervenica@gmail.com

Facebook: Rozvojový Tím Červenica

Mgr. Dominika Jadvišová - rozvojový pracovník plánovania - rozvojovytimcervenica@gmail.com- 0915 903 771

Mgr. Bianka Jenčuráková - sociálny pracovník - cervenicasp@gmail.com 0917 406 281

Mgr.Milena Kolodová- sociálny pracovník - rppp.cervenica@gmail.com- 0919 377 756

Alena Horvathová- rozvojový pracovník pre bývanie- horvathovaalena76@gmail.com

Miriama Pavlinská - rozvojový pracovník pre bývanie - pavlinskamiriama@gmail.com

Milan Husár- rozvojový pracovník pre mládež- rpm.cervenica@gmail.com

Viktória Maľarová - rozvojový pracovník pre mládež

Denisa Husárová - nenementorka - rpnm.cervenica@gmail.com

Jana Ferková- nene pracovníčka

Mária Gáborová - nene pracovníčka

             INFORMÁCIE O PROJEKTE

NÁRODNÝ PROJEKT ROZVOJOVÉ TÍMY I.

v obci Červenica

kód projektu ITMS2014+: 401406DNC5

NP RT I.

O čom sú rozvojové tímy

Nepriaznivá situácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít viedla k vzniku pilotného projektu Rozvojové tímy -  I. fáza, projektu strategického významu (NP RT I.), ktorý podporuje vzájomné učenie sa, desegregáciu a súdržnosť celej sídelnej komunity. Naša obec je jednou z 58 zapojených obcí, kde sa NP RT I. realizuje.

Rozvojové tímy sú koordinované a metodicky usmerňované Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Realizácia projektu zahŕňa mäkké aktivity (najmä oblasť vzdelávania, bývania, zamestnanosti, boja s proti rómskym rasizmom) a rovnako tvrdé aktivity spojené s nevyhnutným infraštruktúrnymi investíciami (napr. výstavba a rekonštrukcia vodovodov, výdajných stojanov, vodných zdrojov a pod., budovanie stokových sietí a ČOV,  budovanie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo).

V rámci NP RT I. nám záleží na tom, aby sme vytvorili podmienky pre obsadenie pracovných pozícii najmä miestnymi obyvateľmi z radov Rómov a nerómov. Pri výbere uchádzača na vybrané obsadzované pracovné pozície financované z NP RT I. (konkrétne pracovné pozície: Nene, Nenementorka, Rozvojový pracovník pre bývanie, Rozvojový pracovník pre mládež a Sociálny pracovník) sa aplikujú pravidlá preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov a uchádzačiek o túto pracovnú pozíciu.

Za hlavný cieľ projektu si kladieme integrovaný komplexný prístup so zameraním na zlepšovanie životných podmienok s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov cieľovej skupiny v našej obci.

Za týmto účelom aj v našej obci vzniklo Centrum rozvojového tímu (CRT), ktoré pozostáva z týchto členov rozvojových tímov (RT):

Rozvojový pracovník plánovania

Mgr. Dominika Jadvišová

Kľúčový člen RT, ktorý organizuje komunitné stretnutia tzv. komunitné fóra s cieľom identifikácie potrieb a problémov celej sídelnej komunity a pomenovanie priorít, ktoré sa budú v obci riešiť. Komunitné fóra budú prebiehať minimálne dvakrát do roka. Takisto realizuje malé projekty v spolupráci s ostatnými RT na základe potrieb identifikovaných v rámci komunitných fór. S aktérmi miestnej samosprávy a členmi sídelnej komunity sa podieľa na vytvorení Rozvojového plánu komunity, v ktorom sa pomenujú oblasti zamerané na odstránenie identifikovaných problémov.

Nene

Jana Ferková, Mária Gáborová

Pozícia Nene v sebe zahŕňa tak odborné skúsenosti ako aj znalosť života a obyvateľov v danej komunite. Hlavnou úlohou Nene je podpora zdravého vývinu detí a zvyšovanie rodičovských zručností. Nene navštevuje rodiny a pomáha rodičom a deťom so starostlivosťou a s výchovou s cieľom zabezpečiť pripravenosť dieťaťa na škôlku, resp. školu najmä prostredníctvom hier a aktivít stimulujúcich rozvoj dieťaťa

Nenementorka

Denisa Husárová

Každá Nene má svoju Nenementorku. Jej hlavnou činnosťou je podpora a usmerňovanie Nene pri práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Okrem podpory a usmernení dáva spätnú väzbu Nene v jej práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Konzultuje problémové situácie s príslušnými odborníkmi a spolupracuje s Nene pri kontaktovaní odborníkov podľa potreby (pediater, logopéd, psychológ, odborné a špeciálne lekárstvo a pod.).

Rozvojový pracovník pre bývanie

Alena Horváthová, Miriama Pavlinská

Má na starosti zmapovanie a analýzu aktuálnej bytovej situácie a problémy súvisiace s politikou bývania sídelnej komunity pre potreby nastavenie plánu činnosti a poskytovaných intervencií v oblasti bývania. Analyzuje sociálnu situáciu a možnosti človeka a individuálne plánovanie riešenia bytovej situácie. Zároveň motivuje k udržaniu bývania resp. štandardného bývania prostredníctvom platobnej disciplíny.

Rozvojový pracovník pre mládež

Milan Husár, Viktória Maľarová

Predovšetkým mapuje aktuálne potreby a problémy v živote mladých ľudí sídelnej komunity. Zistené údaje analyzuje a snaží sa zapájať mladých ľudí do verejného života. Spolupracuje s učiteľmi základných a stredných škôl, ktoré navštevujú „jeho deti a mládež“. Pomáha a podporuje mladých ľudí pri dokončení základného vzdelania pre mládež bez ukončeného vzdelania s cieľom ukončiť základné vzdelanie v 9. ročníku. Takisto podporuje študentov stredných škôl k ukončeniu štúdia. Zároveň sa podieľa na príprave budúceho povolania.

Sociálny pracovník

Mgr. Bianka Jenčuráková, Mgr. Milena Kolodová

Ich prioritnou úlohou je poskytovanie sociálnej pomoci pre jednotlivcov a rodiny, ktoré sa dostali do nepriaznivej životnej situácie. Aktívne vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami v rámci marginalizovaných rómskych komunít a ostatných obyvateľov. Poskytuje základné informácie v krízových situáciách a podporuje ich pri zabezpečovaní sociálnej  služby. Zároveň poskytuje sociálnu intervenciu a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému.