Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rozvojové tímy

KONTAKTY:

Telefón: 0919 377 756

              0917 406 281
e-mail: rozvojovytimcervenica@gmail.com

Facebook: Rozvojový Tím Červenica

Mgr. Dominika Jadvišová - rozvojový pracovník plánovania - rozvojovytimcervenica@gmail.com- 0915 903 771

Mgr. Bianka Jenčuráková - sociálny pracovník - cervenicasp@gmail.com 0917 406 281

Mgr.Milena Kolodová- rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo- rppp.cervenica@gmail.com- 0919 377 756

Alena Horvathová- rozvojový pracovník pre bývanie- horvathovaalena76@gmail.com

Miriama Pavlinská - rozvojový pracovník pre bývanie - pavlinskamiriama@gmail.com

Milan Husár- rozvojový pracovník pre mládež- rpm.cervenica@gmail.com

Viktória Maľarová - rozvojový pracovník pre mládež

Denisa Husárová - nenementorka - rpnm.cervenica@gmail.com

Jana Ferková- nene pracovníčka

Mária Gáborová - nene pracovníčka

             INFORMÁCIE O PROJEKTE

2

3

4

NÁRODNÝ PROJEKT ROZVOJOVÉ TÍMY I.

v obci Červenica

kód projektu ITMS2014+: 401406DNC5

NP RT I.

O čom sú rozvojové tímy

Nepriaznivá situácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít viedla k vzniku pilotného projektu Rozvojové tímy -  I. fáza, projektu strategického významu (NP RT I.), ktorý podporuje vzájomné učenie sa, desegregáciu a súdržnosť celej sídelnej komunity. Naša obec je jednou z 58 zapojených obcí, kde sa NP RT I. realizuje.

Rozvojové tímy sú koordinované a metodicky usmerňované Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Realizácia projektu zahŕňa mäkké aktivity (najmä oblasť vzdelávania, bývania, zamestnanosti, boja s proti rómskym rasizmom) a rovnako tvrdé aktivity spojené s nevyhnutným infraštruktúrnymi investíciami (napr. výstavba a rekonštrukcia vodovodov, výdajných stojanov, vodných zdrojov a pod., budovanie stokových sietí a ČOV,  budovanie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo).

V rámci NP RT I. nám záleží na tom, aby sme vytvorili podmienky pre obsadenie pracovných pozícii najmä miestnymi obyvateľmi z radov Rómov a nerómov. Pri výbere uchádzača na vybrané obsadzované pracovné pozície financované z NP RT I. (konkrétne pracovné pozície: Nene, Nenementorka, Rozvojový pracovník pre bývanie, Rozvojový pracovník pre mládež a Sociálny pracovník) sa aplikujú pravidlá preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov a uchádzačiek o túto pracovnú pozíciu.

Za hlavný cieľ projektu si kladieme integrovaný komplexný prístup so zameraním na zlepšovanie životných podmienok s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov cieľovej skupiny v našej obci.

Za týmto účelom aj v našej obci vzniklo Centrum rozvojového tímu (CRT), ktoré pozostáva z týchto členov rozvojových tímov (RT):

Rozvojový pracovník plánovania

Mgr. Dominika Jadvišová

Kľúčový člen RT, ktorý organizuje komunitné stretnutia tzv. komunitné fóra s cieľom identifikácie potrieb a problémov celej sídelnej komunity a pomenovanie priorít, ktoré sa budú v obci riešiť. Komunitné fóra budú prebiehať minimálne dvakrát do roka. Takisto realizuje malé projekty v spolupráci s ostatnými RT na základe potrieb identifikovaných v rámci komunitných fór. S aktérmi miestnej samosprávy a členmi sídelnej komunity sa podieľa na vytvorení Rozvojového plánu komunity, v ktorom sa pomenujú oblasti zamerané na odstránenie identifikovaných problémov.

Nene

Jana Ferková, Mária Gáborová

Pozícia Nene v sebe zahŕňa tak odborné skúsenosti ako aj znalosť života a obyvateľov v danej komunite. Hlavnou úlohou Nene je podpora zdravého vývinu detí a zvyšovanie rodičovských zručností. Nene navštevuje rodiny a pomáha rodičom a deťom so starostlivosťou a s výchovou s cieľom zabezpečiť pripravenosť dieťaťa na škôlku, resp. školu najmä prostredníctvom hier a aktivít stimulujúcich rozvoj dieťaťa

Nenementorka

Denisa Husárová

Každá Nene má svoju Nenementorku. Jej hlavnou činnosťou je podpora a usmerňovanie Nene pri práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Okrem podpory a usmernení dáva spätnú väzbu Nene v jej práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Konzultuje problémové situácie s príslušnými odborníkmi a spolupracuje s Nene pri kontaktovaní odborníkov podľa potreby (pediater, logopéd, psychológ, odborné a špeciálne lekárstvo a pod.).

Rozvojový pracovník pre bývanie

Alena Horváthová, Miriama Pavlinská

Má na starosti zmapovanie a analýzu aktuálnej bytovej situácie a problémy súvisiace s politikou bývania sídelnej komunity pre potreby nastavenie plánu činnosti a poskytovaných intervencií v oblasti bývania. Analyzuje sociálnu situáciu a možnosti človeka a individuálne plánovanie riešenia bytovej situácie. Zároveň motivuje k udržaniu bývania resp. štandardného bývania prostredníctvom platobnej disciplíny.

Rozvojový pracovník pre mládež

Milan Husár, Viktória Maľarová

Predovšetkým mapuje aktuálne potreby a problémy v živote mladých ľudí sídelnej komunity. Zistené údaje analyzuje a snaží sa zapájať mladých ľudí do verejného života. Spolupracuje s učiteľmi základných a stredných škôl, ktoré navštevujú „jeho deti a mládež“. Pomáha a podporuje mladých ľudí pri dokončení základného vzdelania pre mládež bez ukončeného vzdelania s cieľom ukončiť základné vzdelanie v 9. ročníku. Takisto podporuje študentov stredných škôl k ukončeniu štúdia. Zároveň sa podieľa na príprave budúceho povolania.

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

Mgr. Milena Kolodová

Sprostredkováva možnosti na zvyšovanie kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania (napr. rekvalifikačné kurzy, ukončenie základného vzdelania, výučný list a pod.). Aktivizuje a podporuje rozvoj zručností, ktoré klient  potrebuje na získanie zamestnania (napr. odpoveď na inzerát, telefonický kontakt so zamestnávateľom, zostavenie životopisu). Rovnako pomáha klientom pri prekonávaní prekážok, ktoré bránia (opätovnému) vstupu na trh práce (napr. zadlženosť a prebiehajúce exekúcie, rodinná situácia, psychologické dôsledky dlhodobej nezamestnanosti – nízke sebavedomie, úzkosť zo zmeny, nízka motivácia a pod.).

Sociálny pracovník

Mgr. Bianka Jenčuráková

Jej prioritnou úlohou je poskytovanie sociálnej pomoci pre jednotlivcov a rodiny, ktoré sa dostali do nepriaznivej životnej situácie. Aktívne vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami v rámci marginalizovaných rómskych komunít a ostatných obyvateľov. Poskytuje základné informácie v krízových situáciách a podporuje ich pri zabezpečovaní sociálnej  služby. Zároveň poskytuje sociálnu intervenciu a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému.