Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ v Červenici

 04.07.2022

OBEC ČERVENICA Obecný úrad Červenica 41, 082 07 

Obec Červenica v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a štátnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práva vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a nariadení vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy v Červenici, Červenica 61, 082 07

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona NR SR č. 138//2019 Z z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské vzdelanie podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec ( § 39 ods. 3 písm. b) zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ( § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z.z.)

Iné požadované predpoklady: - bezúhonnosť ( § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. )

- zdravotná spôsobilosť ( § 16 zákona č. 138/2019 Z.z. )

- ovládanie štátneho jazyka ( § 17 zákona č. 138/2019 Z.z. )

- organizačné a riadiace schopnosti

- znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych vzťahov, ekonomických vzťahov a riadenia základnej školy

Požadované doklady: - prihláška do výberového konania

- životopis

- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- doklad o dĺžke pedagogickej praxe

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca

- vlastný návrh koncepčného zámeru rozvoja základnej školy

- overené ďalšie kópie dokladov, preukazujúcich ďalšie vzdelávanie, špeciálne znalosti, certifikáty a pod.

- písomný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platové podmienky: - v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte poštou alebo osobne v obálke s označením: „ Výberové konanie – riaditeľ ZŠ “ NEOTVÁRAŤ do 25.07.2022 do 12,00 hod. na adresu: Obecný úrad Červenica, Červenica 41, 082 07.

Termín, miesto a čas výberového konania bude uchádzačovi, ktorý splnil podmienky výberového konania oznámený najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

Martin Husár starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >