Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra

 11.12.2015

Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
obce Červenica


Oznámenie
o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Červenica

Obecné zastupiteľstvo v Červenici v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. novelizovaný 476/2010 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení § 18 a ods. 2
voľby hlavného kontrolóra obce Červenica

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce Červenica

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Červenica s týždenným úväzkom
v rozsahu 2 hodín.


Podmienky, ktoré musí spĺňať hlavný kontrolór:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  ekonomického smeru
- súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a funkčného zaradenia
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- prax v účtovníctve
- práca s eurofondami vítaná
- práca s PC

Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 3 minúty.
Svoje písomné prihlášky so všetkými náležitosťami je potrebné zaslať alebo osobne odovzdať do 11.12.2015 hod. na Obecný úrad v Červenici na adresu:
Obec Červenica, OcÚ Červenica 41, 082 07.
Obálku označte " VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA" NEOTVÁRAŤ.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >