Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výberové konanie na miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP)

 29.04.2015

Obecný úrad Červenica č. 41, 082 07 Tuhrina

vyhlasuje výberové konanie na
• jedno pracovné miesta asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29. apríla 2015 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Červenici.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24. apríla 2014. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
• životopis uchádzača,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
• iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu ATSP sú:
1. V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili ako TSP alebo ATSP v rámci predchádzajúcich projektov financovaných IA ZaSI alebo Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach s vylúčenou komunitou (od roku 2005):
Ukončené základné vzdelanie pod podmienkou, že uchádzač je riadnym študentom odborného učilišťa, strednej odbornej školy, gymnázia alebo konzervatória.

2. V prípade ostaných uchádzačov:
Ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.

Výberové kritériá na pozíciu ATSP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
2. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne).
3. Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a podobne).
4. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
5. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Miestom výkonu práce je rómska osada v Červenici a kancelária TSP v priestoroch Obecného úradu. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. máj 2015.

Popis práce ATSP:
- Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
- Podľa pokynov TSP vykonáva odborne nenáročné úkony:
o pomáha klientom pri vyplňovaní tlačív,
o sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií,
o pripravuje stretnutia s rodinami klientov,
o sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity,
o pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).;;


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >