Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Terénna sociálna práca v komunite obce Červenica

 01.03.2016

Obec Červenica od 1.10.2010 realizuje projekt, ktorého aktivity súvisia s výkonom komunitnej sociálnej práce v obci Červenica.
Názov prijímateľa: Obec Červenica
Názov projektu: Sociálna práca v komunite obce Červenica
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie aktivít projektu: obec Červenica/ okres Prešov/ Prešovský samosprávny kraj.
Časový rámec realizácie projektu : 01.10.2010 - 30.9.2012
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 54 081,00 €
Celkové náklady projektu: 54.081,00 €
Kontaktné údaje: Marta Pavlinská – starostka obce, Obec Červenica, Červenica 41, 082 07 Červenica, 0517790226, cervenica@centrum.sk
Ciele projektu, hlavné aktivity:
Hlavný cieľ projektu:
Zvýšiť sociálnu inklúziu ohrozených a marginalizovaných skupín prostredníctvom adresných intervencií sociálnej práce v komunite obce Červenica.
Špecifické ciele projektu:
1. Podpora podmienok na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia fyzických osôb, rodín a komunity obce Červenica
2. Podpora sociálnej integrácie ohrozených skupín s dôrazom na MRK zlepšením dostupnosti a zvýšením kvality sociálnych služieb poskytovaných v komunite obce Červenica
3. Zvýšenie sociálnej mobility rómskej komunity a ich schopnosti riadiť svoj život samostatne a podpora integrácie cieľovej skupiny na trh práce
Aktivity projektu:
1. Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.
2. Sociálna práca v komunite
3. Aktivity zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín
4. Sociálny program: Sociálne poradenstvo, výchovné a adaptačné programy cielené na jednotlivcov a rodiny
5. Poradenstvo pred vstupom na trh práce
6. Riadenie projektu.
7. Publicita a informovanosť.
Cieľové skupiny:
1. obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít,
2. nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania a počítania
3. Občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“
/ www.esf.gov.sk , www.fsr.gov.sk/


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >