Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznam o výberovom konaní na KC

 29.04.2015

Prevádzkovateľ komunitného centra Obec Červenica, Červenica 41, 082 07

vyhlasuje výberové konanie na

a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC),
b) dve pracovné miesta odborného pracovníka komunitného centra (OPKC),
c) dve pracovné miesta pracovníka komunitného centra (PKC)


Výberové konanie sa uskutoční dňa 29. apríla 2015 (streda) o 13.00 hod. v priestoroch

zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Červenici.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (OPPRKC, OPKC alebo PKC,
príp. ich kombinácia).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24. apríla 2015. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky 3a).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu OPPRKC sú:
Vzdelanie, zodpovedajúce požiadavkám zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (§ 84, ods. 4, písm. a-c);
a) vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť
a charitatívno-misijnú činnosť,
b) vysokoškolské vzdelanie získané štúdiom v bakalárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe, zameranom na sociálnu prácu, sociálne služby
a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu,
c) akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach, uvedených v písmenách a) a b) v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej troch rokov, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v písmene b).

Výberové kritériá na pozíciu OPPRKC sú:
• Preukázateľná prax min. 2 roky v oblasti sociálnej alebo komunitnej práce; výhodou je prax
so sociálne znevýhodnenými skupinami.
• Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
• osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/ lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,
• znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
• práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),
• znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
• odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.


Každý úspešný uchádzač na pozíciu OPPRKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu OPKC sú:
Minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Výberové kritériá na pozíciu OPKC sú:
• Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
• Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
• osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
• znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
• práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
• znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
• odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu OPKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu PKC sú:
Minimálne úspešné ukončené základné vzdelanie.

Výberové kritériá na pozíciu PKC sú:
• Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľno časových aktivít a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
• Znalosť slovenského jazyka.
• Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a podobne).
• Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
• osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
• odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu PKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).


Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.


Miestom výkonu práce je komunitné centrum v (uveďte adresu):
Obec Červenica, Červenica 41, 082 07 .

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.05.2015.

Popis práce OPPRKC:
Cieľom práce OPPRKC je organizačné, metodické a personálne riadenie komunitného centra v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce komunitného centra vo vzťahu k jeho klientom - prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti, inej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov komunitného centra. Odborný pracovník, poverený riadením komunitného centra koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity projektu v konkrétnej obci.

OPPRKC vykonáva činností:
• ako OPKC a popri uvedených úlohách plní úlohu vedenia KC, koordinuje celú činnosť KC;
• poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klientom komunitného centra; v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka;
• vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami
a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, UPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb KC a v záujme rozvoja KC;
• zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má KC dosah; zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností KC, ako aj rozvoja
a udržateľnosti KC;
• zodpovedá za kvalitu poskytnutej odbornej činnosti, inej činnosti a aktivity KC ;
• monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov;
• zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností a aktivít KC a spolupracuje s médiami;
• zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC, za vedenie evidencie klientov KC;
• pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC, podieľa sa na zaškoľovaní nových pracovníkov KC;
• asistuje pri riadení všetkých odborných činností, iných činností a aktivít KC;
• zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným koordinátorom;
• vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP KC.

Popis práce OPKC:
OPKC zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít KC, ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu abreakcií a napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať
k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.


OPKC vykonáva činnosti:
• zisťovanie a mapovanie potrieb komunity v oblasti sociálnych služieb a komunitného rozvoja, mapovanie zdrojov a potenciálu komunity;
• vyhľadávanie klientov a potenciálnych prijímateľov odborných činností, iných činností a aktivít KC;
• organizuje a materiálne zabezpečuje aktivity v KC;
• realizácia odborných činností a iných činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívnych aktivít a záujmovej činnosti, ako aj ďalších doplnkových služieb, aktivít a činností KC;
• vedenie evidencie o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách KC a evidenciu všetkých klientov KC;
• vyhodnocovanie efektivity zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít KC z hľadiska napĺňania ich cieľov a potrieb užívateľov;
• vedenie nevyhnutnej administratívy – pracovnej dokumentácie (výkazy práce a pod.);
• pravidelne sa zúčastňuje vzdelávania, skupinovej a individuálnej supervízie;
• zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov KC;
• vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP KC.

Popis práce PKC:
PKC asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa pokynov a pod metodickým vedením odborného pracovníka KC; na účely plnenia cieľa podľa predchádzajúcej vety najmä:
• vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom podľa pokynov odborného pracovníka KC;
• vedie napr. voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity;
• mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia;
• vyhľadáva klientov a potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností KC;
• zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít KC;
• ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činností, iných činností a aktivít KC (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);
• vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);
• pravidelne sa zúčastňuje vzdelávania, skupinovej a individuálnej supervízie;
• zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov KC;
• vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP KC.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpis
Prevádzkovateľ komunitného centra Obec Červenica, Červenica 41, 082 07

vyhlasuje výberové konanie na

a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC),
b) dve pracovné miesta odborného pracovníka komunitného centra (OPKC),
c) dve pracovné miesta pracovníka komunitného centra (PKC)


Výberové konanie sa uskutoční dňa 29. apríla 2015 (streda) o 13.00 hod. v priestoroch

zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Červenici.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (OPPRKC, OPKC alebo PKC,
príp. ich kombinácia).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24. apríla 2015. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky 3a).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu OPPRKC sú:
Vzdelanie, zodpovedajúce požiadavkám zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (§ 84, ods. 4, písm. a-c);
a) vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť
a charitatívno-misijnú činnosť,
b) vysokoškolské vzdelanie získané štúdiom v bakalárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe, zameranom na sociálnu prácu, sociálne služby
a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu,
c) akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach, uvedených v písmenách a) a b) v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej troch rokov, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v písmene b).

Výberové kritériá na pozíciu OPPRKC sú:
• Preukázateľná prax min. 2 roky v oblasti sociálnej alebo komunitnej práce; výhodou je prax
so sociálne znevýhodnenými skupinami.
• Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
• osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/ lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,
• znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
• práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),
• znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
• odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.


Každý úspešný uchádzač na pozíciu OPPRKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu OPKC sú:
Minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Výberové kritériá na pozíciu OPKC sú:
• Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
• Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
• osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
• znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
• práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
• znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
• odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu OPKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu PKC sú:
Minimálne úspešné ukončené základné vzdelanie.

Výberové kritériá na pozíciu PKC sú:
• Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľno časových aktivít a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
• Znalosť slovenského jazyka.
• Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a podobne).
• Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
• osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
• odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu PKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).


Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.


Miestom výkonu práce je komunitné centrum v (uveďte adresu):
Obec Červenica, Červenica 41, 082 07 .

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.05.2015.

Popis práce OPPRKC:
Cieľom práce OPPRKC je organizačné, metodické a personálne riadenie komunitného centra v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce komunitného centra vo vzťahu k jeho klientom - prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti, inej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov komunitného centra. Odborný pracovník, poverený riadením komunitného centra koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity projektu v konkrétnej obci.

OPPRKC vykonáva činností:
• ako OPKC a popri uvedených úlohách plní úlohu vedenia KC, koordinuje celú činnosť KC;
• poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klientom komunitného centra; v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka;
• vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami
a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, UPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb KC a v záujme rozvoja KC;
• zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má KC dosah; zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností KC, ako aj rozvoja
a udržateľnosti KC;
• zodpovedá za kvalitu poskytnutej odbornej činnosti, inej činnosti a aktivity KC ;
• monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov;
• zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností a aktivít KC a spolupracuje s médiami;
• zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC, za vedenie evidencie klientov KC;
• pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC, podieľa sa na zaškoľovaní nových pracovníkov KC;
• asistuje pri riadení všetkých odborných činností, iných činností a aktivít KC;
• zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným koordinátorom;
• vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP KC.

Popis práce OPKC:
OPKC zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít KC, ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu abreakcií a napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať
k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.


OPKC vykonáva činnosti:
• zisťovanie a mapovanie potrieb komunity v oblasti sociálnych služieb a komunitného rozvoja, mapovanie zdrojov a potenciálu komunity;
• vyhľadávanie klientov a potenciálnych prijímateľov odborných činností, iných činností a aktivít KC;
• organizuje a materiálne zabezpečuje aktivity v KC;
• realizácia odborných činností a iných činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívnych aktivít a záujmovej činnosti, ako aj ďalších doplnkových služieb, aktivít a činností KC;
• vedenie evidencie o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách KC a evidenciu všetkých klientov KC;
• vyhodnocovanie efektivity zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít KC z hľadiska napĺňania ich cieľov a potrieb užívateľov;
• vedenie nevyhnutnej administratívy – pracovnej dokumentácie (výkazy práce a pod.);
• pravidelne sa zúčastňuje vzdelávania, skupinovej a individuálnej supervízie;
• zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov KC;
• vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP KC.

Popis práce PKC:
PKC asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa pokynov a pod metodickým vedením odborného pracovníka KC; na účely plnenia cieľa podľa predchádzajúcej vety najmä:
• vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom podľa pokynov odborného pracovníka KC;
• vedie napr. voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity;
• mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia;
• vyhľadáva klientov a potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností KC;
• zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít KC;
• ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činností, iných činností a aktivít KC (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);
• vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);
• pravidelne sa zúčastňuje vzdelávania, skupinovej a individuálnej supervízie;
• zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov KC;
• vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP KC.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpis
Prevádzkovateľ komunitného centra Obec Červenica, Červenica 41, 082 07

vyhlasuje výberové konanie na

a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC),
b) dve pracovné miesta odborného pracovníka komunitného centra (OPKC),
c) dve pracovné miesta pracovníka komunitného centra (PKC)


Výberové konanie sa uskutoční dňa 29. apríla 2015 (streda) o 13.00 hod. v priestoroch

zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Červenici.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (OPPRKC, OPKC alebo PKC,
príp. ich kombinácia).

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24. apríla 2015. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky 3a).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu OPPRKC sú:
Vzdelanie, zodpovedajúce požiadavkám zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (§ 84, ods. 4, písm. a-c);
a) vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu v študijných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť
a charitatívno-misijnú činnosť,
b) vysokoškolské vzdelanie získané štúdiom v bakalárskom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe, zameranom na sociálnu prácu, sociálne služby
a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu,
c) akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach, uvedených v písmenách a) a b) v rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej troch rokov, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v písmene b).

Výberové kritériá na pozíciu OPPRKC sú:
• Preukázateľná prax min. 2 roky v oblasti sociálnej alebo komunitnej práce; výhodou je prax
so sociálne znevýhodnenými skupinami.
• Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
• osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/ lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,
• znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
• práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),
• znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
• odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.


Každý úspešný uchádzač na pozíciu OPPRKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu OPKC sú:
Minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Výberové kritériá na pozíciu OPKC sú:
• Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
• Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
• osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
• znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
• práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
• znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
• odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu OPKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu PKC sú:
Minimálne úspešné ukončené základné vzdelanie.

Výberové kritériá na pozíciu PKC sú:
• Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľno časových aktivít a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
• Znalosť slovenského jazyka.
• Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a podobne).
• Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu a počet úspešných uchádzačov je vyšší ako počet obsadzovaných pozícií alebo sa o jednu pozíciu uchádzajú viacerí rovnocenní uchádzači, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
• osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
• osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
• odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo
od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu PKC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).


Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.


Miestom výkonu práce je komunitné centrum v (uveďte adresu):
Obec Červenica, Červenica 41, 082 07 .

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.05.2015.

Popis práce OPPRKC:
Cieľom práce OPPRKC je organizačné, metodické a personálne riadenie komunitného centra v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce komunitného centra vo vzťahu k jeho klientom - prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti, inej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov komunitného centra. Odborný pracovník, poverený riadením komunitného centra koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity projektu v konkrétnej obci.

OPPRKC vykonáva činností:
• ako OPKC a popri uvedených úlohách plní úlohu vedenia KC, koordinuje celú činnosť KC;
• poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klientom komunitného centra; v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka;
• vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami
a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, UPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb KC a v záujme rozvoja KC;
• zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má KC dosah; zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností KC, ako aj rozvoja
a udržateľnosti KC;
• zodpovedá za kvalitu poskytnutej odbornej činnosti, inej činnosti a aktivity KC ;
• monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov;
• zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností a aktivít KC a spolupracuje s médiami;
• zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC, za vedenie evidencie klientov KC;
• pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC, podieľa sa na zaškoľovaní nových pracovníkov KC;
• asistuje pri riadení všetkých odborných činností, iných činností a aktivít KC;
• zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným koordinátorom;
• vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP KC.

Popis práce OPKC:
OPKC zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít KC, ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu abreakcií a napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať
k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.


OPKC vykonáva činnosti:
• zisťovanie a mapovanie potrieb komunity v oblasti sociálnych služieb a komunitného rozvoja, mapovanie zdrojov a potenciálu komunity;
• vyhľadávanie klientov a potenciálnych prijímateľov odborných činností, iných činností a aktivít KC;
• organizuje a materiálne zabezpečuje aktivity v KC;
• realizácia odborných činností a iných činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívnych aktivít a záujmovej činnosti, ako aj ďalších doplnkových služieb, aktivít a činností KC;
• vedenie evidencie o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách KC a evidenciu všetkých klientov KC;
• vyhodnocovanie efektivity zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít KC z hľadiska napĺňania ich cieľov a potrieb užívateľov;
• vedenie nevyhnutnej administratívy – pracovnej dokumentácie (výkazy práce a pod.);
• pravidelne sa zúčastňuje vzdelávania, skupinovej a individuálnej supervízie;
• zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov KC;
• vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP KC.

Popis práce PKC:
PKC asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa pokynov a pod metodickým vedením odborného pracovníka KC; na účely plnenia cieľa podľa predchádzajúcej vety najmä:
• vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom podľa pokynov odborného pracovníka KC;
• vedie napr. voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity;
• mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia;
• vyhľadáva klientov a potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností KC;
• zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít KC;
• ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činností, iných činností a aktivít KC (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);
• vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);
• pravidelne sa zúčastňuje vzdelávania, skupinovej a individuálnej supervízie;
• zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov KC;
• vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP KC.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zaká


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >