ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 3, 081  92  Prešov

Obec Červenica
Červenica 41
082  07  Červenica
Slovenská republika
Váš list číslo/zo dňa
13.11.2023
Naše číslo
OU-PO-OSZP3-2023/063671-002
Vybavuje/linka
Ing. Mária Urdová
P​r​e​š​o​v​
20. 11. 2023
Vec
Vodovod Červenica - II. etapa, SO 100 - Zásobovanie vodou - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho rokovania V E R E J NÁ V Y H L Á Š K A
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy príslušný podľa § 5 odst. 1/ zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 zb. v znení neskorších predpisov, na základe návrhu obce Červenica doručeného dňa 16. 11. 2023 nariaďuje v zmysle § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním v rámci kolaudácie časti stavby Červenica - infraštruktúra, Vodohospodárska časť: SO 111 Vodojem, SO 112 Oplotenie vodojemu, SO 114 Odpadové potrubie z vodojemu, SO 122 Zásobovacia vodovodná sieť, SO 123 Domové vodovodné prípojky, ktoré sa uskutoční dňa 19. 12. 2023 o 10,30 hod. so stretnutím pozvaných v kancelárii OcÚ Červenica. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia najneskôr v deň prerokovania na mieste konania. Námietky podané po tomto konaní nebudú brané do úvahy. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Červenica spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
Na vedomie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov 1 Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1 OÚ Prešov - OCDPK, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka 1, 080 01 Prešov 1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 5 Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, odbor strategického rozvoja, Námestie mieru, Prešov SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b 44/B, 825 11 Bratislava 25 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1 Lesy SR, š. p. OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 040 01 Košice 1 Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru 0/3, 080 01 Prešov 1
PaedDr. Miroslav Benko PhD., MBA, LL.M.
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​1​7​0​8​2​2​5​7​
E-mail
o​s​z​p​.​p​o​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​